Pedagogisch project

Onze visie

Onze school is een katholieke school, ontstaan door de zorg en de inspanningen van de zusters Sint-Vincentius à Paulo, Dienstmaagden der armen van Gijzegem. In de geest van Sint-Vincentius à Paulo, wil onze Sint-Vincentiusmiddenschool een school zijn waar iedereen welkom is en waar eenieder kansen geboden worden, tot zevenmaal zeventig toe!  Vincentius à Paulo zelf zei dit heel treffend met: “Je kan resultaat hebben wanneer je écht van hen houdt!”

1. Onze school wil voor elke leerling een warme thuis zijn

Onze school wil voor elke leerling een warme thuis zijn waar leerlingen elkaar ontmoeten en leren omgaan met het anders-zijn van de ander(en), waar leerlingen leren samenwerken door afwisselend leerling en leraar voor elkaar te worden. Zelfs als leraar kan je leren van je leerlingen.

2. Onze school wil elke leerling erkennen en waarderen in zijn/haar eigenheid

Elke leerling heeft recht op kwalitatief onderwijs. Mede daarom hecht de school veel belang aan de vakoverschrijdende eindterm “leren leren”. Vanuit het eigen vak én in overleg met de andere vakken zoeken wij naar geschikte methodes om leerlingen aan te leren hoe zij zo efficiënt mogelijk kunnen studeren en hoe zij moeten omgaan met de enorme kennisgehelen waar zij in deze moderne tijd mee geconfronteerd worden.

3. In onze school mag iedereen fouten maken

Belangrijk is dat wij samen leren omgaan met deze tekorten en ruimtes scheppen voor nieuwe kansen. Daarbij hoort de intentie dat je je best doet om zeker dezelfde fouten niet opnieuw te maken!

4. In onze school zijn hoofd, hart en handen evenwaardig

Naast de lessen wil onze school voor elke leerling een zo breed mogelijke algemene vorming door via studiereizen, uitwisselingsprojecten en nevenschoolse activiteiten voor bijkomende lichamelijke en culturele vorming te zorgen.

5. Onze school wil voor elk kind de best mogelijke vorming

Daarom willen wij voor elke onderwijsvorm de beste aanpak ontwikkelen zowel bij het lesgeven als bij het beoordelen. Hiervoor stelt de school de nodige middelen ter beschikking en verwacht de school dat de aandacht van haar leerkrachten niet enkel de vakinhouden betreft, maar ook de leerling met zijn/haar vragen. Elke leraar is bereid zijn/haar leerlingen te begeleiden en elke leraar zal een leven lang blijven studeren (= nascholing volgen).

6. Onze school wil leerlingen helpen vormen die zelfstandig denken en handelen

Belangrijk is dat deze jonge mensen leren verantwoordelijkheid op zich nemen en dat de school jonge mensen leert kiezen. Daartoe krijgen zij in en buiten de klas zoveel mogelijk verantwoordelijkheid, initiatiefkansen en training in sociale vaardigheden (leefsleutels, leerlingenparlement, ...). Zo proberen wij leerlingen weerbaar te maken.

7. Onze school wil ruimte scheppen tussen leerstof, leerlingen en leerkrachten voor verwondering en bewondering

Elke leraar die zijn/haar leraar-zijn als roeping beleeft, maakt in zijn/haar leerlingen iets wakker: nl. de aandacht om te luisteren naar de ‘Roepende’. Onze school wil iedereen stimuleren (niemand staat boven de andere): het voorleefgedrag van de leraar zou leerlingen moeten stimuleren om het goede te doen!

8. Onze school wil een milieubewuste school zijn waar leerlingen op een gezonde, veilige, ordelijke en nette manier met elkaar leren omgaan

Zo willen wij leerlingen respect leren opbrengen voor alle levende wezens: planten, dieren, mensen en wij proberen de verontreiniging van lucht, water en bodem tegen te gaan. In onze vakken en in onderling overleg willen wij met onze leerlingen de afvalberg zo klein mogelijk maken.  Wij zorgen voor veiligheidsopvoeding (lessen verkeersopvoeding), evacuatieoefeningen,...  Wij willen een school zijn waar het voor iedereen  aangenaam leven en werken is. Daarom besteden wij grote zorg aan hygiëne en netheid in de gangen, klassen, toiletruimtes... Maar hier doen wij natuurlijk een beroep op iedereen: elke leerling, elke leraar draagt hier zijn/haar stukje verantwoordelijkheid.

9. Onze school wil een christelijke school zijn

Onze school wil een christelijke school zijn waar wij elk jaar een thema kiezen dat elke maand verder uitgewerkt wordt in een aantal activiteiten. Zo bieden wij de leerlingen de kans om deel te nemen aan eucharistievieringen, biechtvieringen en acties. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat leerlingen leren verdraagzaam zijn en willen samenwerken met iedereen.

10. Onze school verwacht van haar leerlingen en leerkrachten dat zij zich engageren in dit proces van samen leren en leven

Onze school verwacht van haar leerlingen en leerkrachten dat zij de bereidheid tonen om te leven volgens de schoolse afspraken zoals het volgen van onze leefregels, maken van huistaken, het leren van lessen, het willen opnemen en verwerken van kennis, het openstaan voor vaardigheden... Onze school verwacht van haar leerlingen ook bereidheid om samen te willen leven met leerlingen en leerkrachten.  Leerlingen en leerkrachten hebben het recht om zichzelf te ontplooien, maar niet ten koste van anderen: als deel van een team willen wij dat je positief meewerkt aan de uitbouw van onze Sint-Vincentiusmiddenschool!